Spread the love


Νέα αίτηση κατέθεσαν τρεις παλαιοί μέτοχοι του ΟΑΣΘ λίγες μέρες μετά την απόφαση του συμβουλίου Επικρατείας να«παγώσει» τη διαδικασία «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης τουλάχιστον μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο επί προηγούμενης αίτησης αναστολής άλλων μετόχων.

 

Η δικαστική απόφαση αυτή, με την οποία το ΣτΕ επιλήφθηκε της υπόθεσης, απαγορεύει ακόμα και την πρώτη πράξη εκκαθάρισης που είναι η καταγραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Με την νέα αίτηση επιχειρείται να καταπέσει ο νόμος που προβλέπει την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, χρησιμοποιώντας ως βασικό επιχείρημα προηγούμενη νομολογία του Ανωτάτου δικαστηρίου  η οποία καθιστά αναγκαία την εκπροσώπηση με τουλάχιστον ένα μέλος των παλαιών μετοχών στη διαδικασία εκκαθάρισης που τέθηκε η εταιρία, κάτι που, κατά την αίτηση ακύρωσης, δεν προβλέφθηκε από τον νέο νόμο.

Τι αναφέρεται στην αίτηση 

Την νέα αίτηση υπέβαλε ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, εκ μέρους των παλαιών μετόχων Αθανάσιου, Ελένης Στεφανίδη και Αντώνιου  Χατζημπαλιώτη και εδράζεται σε δυο σημεία του νόμου με τον οποίο αποφασίστηκε η κρατικοποίηση (4482/17) τα οποία θεωρεί αντισυνταγματικά.

Όπως αναφέρει η αίτηση:

Α) Η σκέψη 15 της 3818/1997 αποφάσεως της Ολομέλειας του Δικαστηρίου θεωρεί  «αναγκαία την εκπροσώπηση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές τους εξαγοράσθηκαν αναγκαστικώςαπό το Δημόσιο στην διαδικασία εκκαθαρίσεως».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παλιά απόφαση (αφορά αφαίρεση συγκοινωνιακού έργου από τις «Συγκοινωνιακές επιχειρήσεις ΑΕ» της Αθήνας και ανάθεση του στον ΟΑΣΑ)   που επικαλείται η αίτηση το δημόσιο όφειλε:

-να ορίσει ως μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΘ πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο,  ή  να ορίσει ως ορκωτό λογιστή-ελεγκτή του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, ή έπρεπε να προβλέψει κάποιον τρόπο αποτελεσματικής εκπροσωπήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, στην διαδικασία εκκαθαρίσεως του ΟΑΣΘ και συγκεκριμένα στην διαδικασία απογραφής και αποτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως

Β) Οπως αναφέρεται στην αίτηση , δεύτερος λόγος ακύρωσης είναι «η μη συμπερίληψη των αξιώσεων που έχει ο ΟΑΣΘ έναντι του Ελληνικού Δημοσίου στην αξία της αναγκαστικώς εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως….  Τούτο διότι, οι εν λόγω αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 112.685.321 (102.685.321 ευρώ από τις εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής σε διαιτησία και 10.000.000 ευρώ από διαφορά από αύξηση του Φ.Π.Α.), με αποτέλεσμα να επαυξάνουν την αξία της αποτιμώμενης περιουσίας του ΟΑΣΘ και να επιδρούν συνακόλουθα ευθέως και αμέσως στο ύψος του τιμήματος εξαγοράς των μετοχών των αιτούντων. Συνακόλουθα, παρίσταται προδήλως αντίθετο προς το Σύνταγμα, αλλά και στους κανόνες της οικονομικής λογικής το να αποτιμάται η αξία μίας επιχειρήσεως μόνον επί τη βάσει του παθητικού της και όχι επί τη βάσει των αξιώσεων που έχει έναντι τρίτων”.

Οι αιτουντες αναφέρουν πως θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη και ζητούν:

α) να ανασταλεί η εκτέλεση της διαλύσεως και της διαδικασίας εκκαθαρίσεως του ΟΑΣΘ,

β) να μην προχωρήσει το (σ.σ νεο) Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ σε προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρίας που θα ενεργήσει την απογραφή και αποτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως του ΟΑΣΘ μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως ακυρώσεως.

Άλλως να διαταχθούν τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα, προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων:

α) να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Δημόσιο στην διαδικασία της εκκαθαρίσεως του ΟΑΣΘ, είτε με ορισμό εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ που αποτελεί τον κατά νόμο εκκαθαριστή, είτε με ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή  είτε με ορισμό προσώπου που τούτη θα υποδείξει το οποίο θα έχει εξουσία να συνεργαστεί με την ελεγκτική εταιρία η οποία θα αναλάβει το έργο της απογραφής-αποτιμήσεως της περιουσίας του ΟΑΣΘ έχοντας πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του αρχείου και των εγγράφων στοιχείων του Οργανισμού,

β) να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις δύο εκκρεμείς από 5.7.2017 και 1.8.2017 αιτήσεις υπαγωγής διαφορών με το Ελληνικό Δημόσιο σε διαιτησία, προς αποτροπή συγκρούσεως καθηκόντων,

γ) να διαταχθεί κάθε άλλο, πρόσφορο κατά την κρίση του Δικαστηρίου Σας μέτρο εις τρόπον ώστε να μην αρχίσει η διαδικασία εκκαθαρίσεως του ΟΑΣΘ».Spread the love